Gebruiksvoorwaarden

De Gebruiksvoorwaarden (de “Voorwaarden“) zijn van toepassing op www.reyomedia.com, www.gelukjager.nl, en elke andere Website (gezamenlijk, “Website“) die Reyo Media Limited, met maatschappelijke zetel te 7, Ludgate Hill 35-37, London EC4M 7JN, Verenigd Koninkrijk, en zijn filialen, bezit en beheert (gezamenlijk, “Reyo Media“, “Wij“, “Ons” of “Onze“).

LEES DE VOLGENDE VOORWAARDEN AANDACHTIG, WANT ZIJ VORMEN EEN BINDENDE OVEREENKOMST TUSSEN U, DE PERSOON OF ENTITEIT DIE DE WEBSITE BEZOEKT OF GEBRUIKT, EN ONS. DOOR DE WEBSITE TE BEZOEKEN OF OP ENIGE ANDERE WIJZE TE GEBRUIKEN, GEEFT U TE KENNEN DAT U DE VOORWAARDEN AANVAARDT.

INDIEN U NIET AKKOORD GAAT MET DE GEBRUIKSVOORWAARDEN, KUNT U GEEN TOEGANG KRIJGEN TOT OF GEBRUIK MAKEN VAN DE WEBSITE OP EEN ANDERE MANIER.

WE RESPECTEREN UW PRIVACY. LEES HET PRIVACYBELEID VAN REYO MEDIA, AANGEZIEN DIT INTEGRAAL DEEL UITMAAKT VAN DE VOORWAARDEN.

 

Over de Service

Reyo Media helpt u bij het kiezen, vergelijken en ontvangt van gratis tips en adviezen met betrekking tot online gereguleerde gokdiensten (de ”Service”). Een deel van onze Services is beschikbaar voor geregistreerde gebruikers en dit deel van onze Service omvat aanbevelingen die Wij versturen via verschillende kanalen, waaronder de Website, e-mails, pushberichten en tekstberichten.

U kunt onze Service gebruiken om de voor u meest geschikte online gereglementeerde kansspelservices te kiezen, op basis van uw voorkeuren en activiteiten. Behoudens zoals uitdrukkelijk bepaald in de Voorwaarden, mag u de Website of de Service voor geen enkel ander doel gebruiken.

Houd er rekening mee dat de Service niet gericht is op personen onder de minimum gokleeftijd van uw locatie, en daarom, indien u onder de minimum gokleeftijd bent in de locatie van waaruit u toegang heeft tot de Dienst, dan heeft u geen toestemming of toelating om de Website te gebruiken of toegang te hebben tot de Service.

Wij raden u aan een bezoek te brengen en meer te lezen over veilig en verantwoord gokken, dat hier beschikbaar is.

Van tijd tot tijd kunnen Wij de Website en de Service wijzigen of verbeteren en kunnen wij extra functies aanbieden. Voor de extra functies kunnen aanvullende of andere voorwaarden gelden.

Toekenning van het recht

Onder voorbehoud van de Voorwaarden verlenen Wij u een wereldwijd, beperkt, niet-exclusief, herroepbaar, niet-overdraagbaar recht om de Website uitsluitend voor uw persoonlijke doeleinden te gebruiken. U kunt de functies van de Website die Wij ter beschikking stellen alleen gebruiken voor het doel waarvoor zij bestemd zijn.

Onaanvaardbaar gebruik

U kunt geen toegang krijgen tot of gebruik maken van de Website of de Service –

 • voor of in verband met enige activiteit die gedrag vormt of aanmoedigt dat een strafbaar feit zou vormen, aanleiding zou geven tot civiele aansprakelijkheid of anderszins in strijd zou zijn met enige toepasselijke lokale, staats-, nationale of buitenlandse wet of industrienorm, met inbegrip van, zonder beperking, enige toepasselijke wet- en regelgeving betreffende intellectuele eigendom, privacy, laster, fraude, massamail, spam, intimidatie, obsceniteit, haatzaaien, exportcontrole, consumentenbescherming, oneerlijke concurrentie en valse reclame of enige andere misleidende praktijken.
 • com informatie en materiaal te uploaden, te posten, te e-mailen, te verzenden, op te nemen, een opname te verstrekken of anderszins beschikbaar te stellen die inbreuk maken op de rechten van derden, met name op de persoonlijke levenssfeer, de publiciteit en intellectuele eigendomsrechten softwarevirussen, Trojaanse paarden, wormen en andere kwaadaardige toepassingen op computers en netwerken.
 • om een gelijkaardig of concurrerend product of service te ontwikkelen of te creëren als de Website.

Van tijd tot tijd kunnen Wij aanvullende gebruiksrichtlijnen voor de Website publiceren. U verbindt zich ertoe deze richtlijnen na te leven en u verbindt zich er verder toe de wetten na te leven die op u van toepassing zijn.

U MAG DE WEBSITE NIET GEBRUIKEN VOOR COMMERCIËLE OF ZAKELIJKE DOELEINDEN DIE NIET UITDRUKKELIJK ZIJN TOEGESTAAN DOOR DE VOORWAARDEN, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, HET VERSTREKKEN VAN DE WEBSITE AAN DERDEN DOOR DEZE DOOR TE VERKOPEN, IN LICENTIE TE GEVEN, TE VERHUREN, TE LEASEN, OVER TE DRAGEN, UIT TE LENEN, TE TIMESHAREN, TOE TE WIJZEN, TE SPIEGELEN, OPNIEUW TE DISTRIBUEREN OF WEER TE GEVEN, OF EEN DEEL DAARVAN, ZONDER ONZE VOORAFGAANDE SCHRIFTELIJKE EN UITDRUKKELIJKE TOESTEMMING.

Zonder het bovenstaande te beperken, kunt u het volgende niet doen –

 • materiaal of inhoud die Wij beschikbaar stellen op de website wijzigen, behalve dit uitdrukkelijk is toegestaan op grond van de voorwaarden.
 • zich inlaten met of proberen zich in te laten met enige vorm van testen, scannen, crawlen, schrapen, aftasten, robotisch navigeren, bulk-extractie of hacken van de Website.
 • de functionaliteit van de Website verstoren, belasten of onderbreken.
 • de werking van de Website omzeilen, schaden of manipuleren.
 • technische beperkingen in de Website omzeilen of te ontwijken of enig hulpmiddel gebruiken om functies of functionaliteiten mogelijk te maken die anderszins zijn uitgeschakeld, ontoegankelijk zijn of niet zijn gedocumenteerd in de Website.
 • insluiten, kaderen of op een andere manier rechtstreeks linken naar de Website, vanaf een andere webpagina, toepassing of andere bron, zonder Onze voorafgaande schriftelijke toestemming.
 • u inlaten met valse, misleidende of bedrieglijke handelingen of praktijken met betrekking tot de Website of uw identiteit, agentschap of band met een persoon of entiteit.
 • de beveiliging van de Website, of een netwerk of server die door de Website wordt gebruikt, schenden.

Wij kunnen te allen tijde, naar Ons eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, materiaal van Onze servers verwijderen, geheel of gedeeltelijk.

 

Verzoeken om inhoud te verwijderen

CWI respecteren de rechten van Onze gebruikers en van ieder ander individu. Indien u van mening bent dat uw rechten worden misbruikt op Onze Website, neem dan contact met Ons op [email protected]. Wij kunnen u vragen om ons aanvullende informatie te verstrekken die wij nodig hebben om uw klacht te behandelen. Wij zullen redelijke inspanningen leveren om uw klacht te onderzoeken en onmiddellijk te beantwoorden. We wijzen erop dat we niet zullen reageren op anonieme klachten.

 

Correctie van fouten

Wij stellen alles in het werk om de betrouwbaarheid en de beschikbaarheid van de Website te verzekeren. Fouten, vergissingen en storingen kunnen zich echter van tijd tot tijd voordoen. Help Ons om Onze service op een hoog niveau te houden door contact met Ons op te nemen op [email protected] en meld Ons

 

Links

De Website bevat links naar andere websites, informatie en inhoud die door derden worden aangeboden (“Websites van Derden”). Wij bezitten, exploiteren of controleren de Websites van deze Derden niet.

U kunt deze Websites van Derden niet verenigbaar vinden met uw eisen, aanstootgevend, hinderlijk, ongepast, onwettig of immoreel. Door deze Websites van Derden te linken, onderschrijven of sponsoren wij de inhoud niet, noch bevestigen wij de nauwkeurigheid, geloofwaardigheid, authenticiteit, betrouwbaarheid, geldigheid, integriteit of wettigheid ervan.

Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de Websites van deze Derden of hun beschikbaarheid. Voor alle duidelijkheid, Wij nemen geen verantwoordelijkheid voor enige transactie tussen u en deze Websites van Derden.

Wij zijn niet aansprakelijk, direct of indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt of beweerd te zijn veroorzaakt door of in verband met uw gebruik van of vertrouwen op deze Websites van Derden, inclusief, maar niet beperkt tot, alle goederen of diensten beschikbaar op of via deze Websites van Derden.

 

Intellectuele eigendom

Alle rechten, titels en belangen in en op de Website, inclusief alle artikelen, afbeeldingen, audio, video, grafisch ontwerp, gegevens en de verwerking ervan, broncode, markupcode en alle andere details met betrekking tot de werking van de website, inclusief, maar niet beperkt tot, octrooien, auteursrechten, handelsmerken, handelsnamen, servicemerken, handelsgeheimen, werkmethoden, processen en andere intellectuele eigendomsrechten, al dan niet geregistreerd, en alle goodwill die hiermee verband houdt, zijn eigendom van of in licentie gegeven aan Reyo Media.

Tenzij uitdrukkelijk bepaald onder de Voorwaarden, verlenen Wij u geen rechten op patenten, auteursrechten, handelsmerken (al dan niet geregistreerd), handelsnamen, handelsgeheimen, domeinnamen of enige andere rechten, functies of licenties met betrekking tot de Website.

Tenzij uitdrukkelijk toegestaan in de Voorwaarden, mag u de Website of enig deel daarvan niet kopiëren, distribueren, publiekelijk tonen of uitvoeren, in sublicentie geven, decompileren, demonteren, herleiden tot menselijk leesbare vorm, publiekelijk uitvoeren, ter beschikking stellen van het publiek, aanpassen, commercieel gebruik maken, verwerken, compileren, vertalen, verkopen, uitlenen, verhuren, reverse engineeren, combineren met andere software, wijzigen of afgeleide werken van de Website of een deel ervan maken, hetzij door uzelf of door een derde namens u, op welke manier of met welk middel dan ook, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, elektronische, mechanische of optische middelen, zonder onze voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

De handelsmerken op de Website (al dan niet geregistreerd), de naam en het logo van Reyo Media en de domeinnaam van de Website zijn ons exclusieve eigendom. U mag deze, of enig verwarringwekkend gelijkend merk of tekst, niet gebruiken zonder Onze voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

Wij maken geen aanspraak op de eigendom van uw informatie. Contactgegevens en alle andere persoonlijke informatie die u via de Website met Ons deelt, worden niet gepubliceerd en zullen uitsluitend worden gebruikt in overeenstemming met het Privacybeleid van Reyo Media.

 

Wijzigingen en beschikbaarheid

Wij kunnen van tijd tot tijd de structuur, de lay-out, het ontwerp of de weergave van de Website wijzigen, evenals de reikwijdte en de beschikbaarheid van de informatie en de inhoud ervan, zonder enige voorafgaande kennisgeving. Veranderingen van dit type zullen door hun aard waarschijnlijk leiden tot storingen of ongemak. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van deze wijzigingen en de daaruit voortvloeiende mislukkingen.

 

Beëindiging van de werking van de Website

Wij kunnen, op elk moment en naar Ons eigen goeddunken, de werking van de Website, of een deel ervan, tijdelijk of permanent stopzetten zonder voorafgaande kennisgeving. Voor zover toegestaan door de wet en op elk moment, kunnen Wij inhoud van de Website blokkeren, verwijderen of wissen zonder een reservekopie te behouden.

 

Wijzigingen aan de voorwaarden

Van tijd tot tijd kunnen Wij de Voorwaarden wijzigen om tegemoet te komen aan technische, operationele en wettelijke veranderingen. Wij zullen een bericht over wijzigingen in de Voorwaarden op de Website plaatsen en Wij kunnen u een bericht per e-mail sturen, binnen een redelijke termijn voordat de wijzigingen van kracht worden. Door gebruik te blijven maken van de Website nadat de nieuwe wijzigingen van kracht zijn geworden, geeft u aan akkoord te gaan met de gewijzigde Voorwaarden.

 

Afwijzing van garantie

U ERKENT EN STEMT ERMEE IN DAT DE WEBSITE WORDT AANGEBODEN VOOR GEBRUIK “ZOALS ZIJ IS”, ZONDER ENIGE GARANTIE WAT BETREFT NAUWKEURIGHEID, BETROUWBAARHEID, WAARSCHIJNLIJKHEID, VERHANDELBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, NIET-INBREUK, COMPATIBILITEIT, VEILIGHEID OF HET UP-TO-DATE ZIJN. HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE GESCHIEDT OP UW EIGEN EN EXCLUSIEVE RISICO.

VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN WIJZEN WIJ UITDRUKKELIJK ALLE GARANTIES, VOORWAARDEN, VERKLARINGEN EN WAARBORGEN AF MET BETREKKING TOT DE WEBSITE, DE NAUWKEURIGHEID, BETROUWBAARHEID, GESCHIKTHEID OF VOLLEDIGHEID VAN DE WEBSITE, HETZIJ UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, VOORTVLOEIEND UIT DE WET, GEWOONTE, EERDERE MONDELINGE OF SCHRIFTELIJKE VERKLARINGEN, OF ANDERSZINS, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, ENIGE GARANTIE VAN VERKOOPBAARHEID, WAARSCHIJNLIJKHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF HET NIET SCHENDEN. GEEN ENKELE VERKLARING OF ANDERE FEITELIJKE BEVESTIGING, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, VERKLARINGEN MET BETREKKING TOT DE CAPACITEIT, GESCHIKTHEID VOOR GEBRUIK OF PRESTATIES VAN DE WEBSITE, GEDAAN DOOR ONZE WERKNEMERS OF ANDERSZINS, DIE NIET IS OPGENOMEN IN DE VOORWAARDEN, ZAL WORDEN BESCHOUWD ALS EEN GARANTIE DOOR ONS VOOR ENIG DOEL, OF ZAL AANLEIDING GEVEN TOT ENIGE AANSPRAKELIJKHEID VAN ONS.

ALLE INFORMATIE DIE WIJ U TOESTUREN OF TER BESCHIKKING STELLEN, MET INBEGRIP VAN AANBIEDINGEN VAN WELKE AARD OOK VAN WEBSITES OF DIENSTEN VAN DERDEN, ZIJN ONDERWORPEN AAN HET OORDEEL VAN DEZE DERDEN, EN WIJ WIJZEN ELKE GARANTIE MET BETREKKING TOT DERGELIJKE INFORMATIE EN AANBIEDINGEN AF.

Wij zullen ons inspannen om de Website te allen tijde efficiënt en toegankelijk te exploiteren. De werking van de Website is echter afhankelijk van verschillende factoren, zoals software, hardware en communicatienetwerken. Door hun aard zijn deze factoren niet vrij van gebreken. Wij garanderen niet dat de Website op een ononderbroken of foutloze manier zal werken, of dat hij altijd beschikbaar zal zijn, vrij van alle schadelijke componenten, of dat hij te allen tijde volledig veilig zal zijn, en beveiligd tegen ongeoorloofde toegang tot Onze computers, immuun voor schade, vrij van storingen, bugs of defecten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, hardwarefouten, softwarefouten en softwarematige communicatiestoringen, die ofwel bij Ons of bij een andere dienstverlener vandaan komen. Dergelijke incidenten zullen niet worden beschouwd als een inbreuk op de Voorwaarden.

 

Aansprakelijkheidsbeperking

HOUD ER REKENING MEE DAT HET SPELEN VAN ONLINE CASINOSPELLEN ALLEEN BEDOELD IS VOOR AMUSEMENTSDOELEINDEN. DEZE SPELEN ZIJN GEEN MANIER OM RIJK TE WORDEN OF SCHULDEN AF TE LOSSEN EN ER ZIJN GEEN GEGARANDEERDE STRATEGIEËN, BENADERINGEN OF METHODEN DIE U WINST BELOVEN. SPEEL VERANTWOORD GOKKEN KAN VERSLAVEND ZIJN, BRENGT FINANCIËLE RISICO’S MET ZICH MEE EN IS NIET VOOR IEDEREEN GESCHIKT.

WIJ, EN ONZE WERKNEMERS, DIRECTEUREN, AANDEELHOUDERS, ADVISEURS OF IEDEREEN DIE NAMENS ONS HANDELT, ZIJN NIET AANSPRAKELIJK JEGENS U OF ENIGE ANDERE PERSOON MET BETREKKING TOT DE DIENST OF DE EIGENSCHAPPEN, CAPACITEITEN, BEPERKINGEN, GESCHIKTHEID VOOR UW BEHOEFTEN, OF MET BETREKKING TOT ENIGE INHOUD DIE BESCHIKBAAR IS OP OF BESCHIKBAAR IS VIA DE WEBSITE.

WIJ, EN ONZE WERKNEMERS, DIRECTEUREN, AANDEELHOUDERS, ADVISEURS OF IEDEREEN DIE NAMENS ONS OPTREEDT, ZIJN NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE, OF ENIGE ANDERE SCHADE, EN VERLIES (MET INBEGRIP VAN WINSTDERVING EN VERLIES VAN GEGEVENS), KOSTEN, UITGAVEN EN BETALINGEN, HETZIJ UIT ONRECHTMATIGE DAAD, CONTRACTUEEL, OF IN ENIGE ANDERE VORM VAN AANSPRAKELIJKHEID, VOORTVLOEIEND UIT, OF IN VERBAND MET HET GEBRUIK VAN, OF DE ONMOGELIJKHEID OM DE WEBSITE TE GEBRUIKEN, OF UIT EEN STORING, FOUT OF UITVAL IN HET FUNCTIONEREN VAN DE WEBSITE, OF UIT EEN FOUT OF FOUT GEMAAKT DOOR ONS PERSONEEL OF IEMAND DIE NAMENS ONS HANDELT, OF UIT UW EIGEN VERTROUWEN OP DE INHOUD OF OP MATERIAAL AFKOMSTIG VAN DERDEN, OF UIT ENIGE COMMUNICATIE MET ONS OF MET ANDERE GEBRUIKERS IN VERBAND MET DE WEBSITE – ONGEACHT OF WIJ AL DAN NIET OP DE HOOGTE ZIJN GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE, VERLIES, KOSTEN, ONKOSTEN OF BETALINGEN.

 

Schadevergoeding

U zult Ons, onze werknemers, directeuren, aandeelhouders, adviseurs of iedereen die namens Ons handelt, schadeloosstellen, verdedigen en vrijwaren met betrekking tot elke claim, eis, schade, verlies, winstderving, betaling of uitgave, inclusief redelijke advocaatkosten die Wij oplopen in verband met uw schending van de Voorwaarden of een onwettige of onrechtmatige handeling of nalatigheid door u met betrekking tot de Website. Een dergelijke schadevergoeding omvat, maar is niet beperkt tot, proceskosten en honoraria van advocaten.

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

De Voorwaarden, de Website, en elke vordering, oorzaak van een actie of geschil voortvloeiend uit of verband houdend met de Website, worden uitsluitend beheerst door de Engelse wet, ongeacht uw land van herkomst of waar u de Website opent, en zonder effect te geven aan conflicten van rechtsbeginselen, die zou leiden tot de toepassing van de wetten van een ander rechtsgebied dan de Engelse wet.

De bevoegde rechtbank in Londen, Engeland, zal de enige en exclusieve jurisdictie hebben over elke vordering in verband met de Dienst en de Website en met betrekking tot elke aangelegenheid in verband met de geldigheid, toepasselijkheid, uitvoering of interpretatie van de Voorwaarden.

U stemt in met de exclusieve jurisdictie van de bovengenoemde rechtbank, stemt in met de aanvaarding van de betekening van een proces door alle middelen die zijn toegestaan door de toepasselijke wetgeving en doet hierbij afstand van alle verweermiddelen met betrekking tot jurisdictie, wetsconflicten of locatie die anderszins voor u beschikbaar zijn.

 

Algemeen

De Voorwaarden vormen samen met het Privacybeleid van Reyo Media de gehele overeenkomst tussen u en ons met betrekking tot het gebruik van de Website en vervangen alle overeenkomsten, onderhandelingen en afspraken, zowel schriftelijk als mondeling, over de Website.

Geen verklaring van afstand, concessie, uitbreiding, vertegenwoordiging, wijziging, toevoeging of afwijking van de Voorwaarden zal van kracht zijn, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk door Ons gedaan.

 

Geen toewijzing

U kunt uw rechten of verplichtingen onder de Voorwaarden niet toewijzen of overdragen. Elke poging tot of feitelijke overdracht door u zal nietig en ongeldig zijn.

Wij kunnen onze rechten of verplichtingen onder de Voorwaarden toewijzen of overdragen aan een derde partij, op voorwaarde dat uw rechten onder de Voorwaarden niet in het gedrang komen door een dergelijke toewijzing of overdracht.

 

Interpretatie

De titels van de paragrafen in dit document zijn uitsluitend bedoeld ter oriëntatie en voor de leesbaarheid en zullen niet worden gebruikt voor interpretatiedoeleinden.

 

Scheidbaarheid

Indien enige bepaling van de Voorwaarden door een bevoegde rechtbank onwettig, ongeldig, niet-afdwingbaar of anderszins in strijd met de wet wordt verklaard, blijven de overige bepalingen van de Voorwaarden onverminderd van kracht, voor zover dat mogelijk is.

 

Contacteer ons

U kunt contact met Ons opnemen met een vraag of opmerking over de Service of de Website door een e-mail te sturen naar Ons e-mailadres op [email protected].

 

Laatst bijgewerkt op 1 november 2021.